GALLERY


[22 มี.ค. 2560] พิธีทำบุญทางศาสนา และการสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 5 ปีในการจัดตั้งสำนักว


[19 ม.ค. 2560] โครงการศึกษาดูงาน เยี่ยมชม เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดใช้งานอาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร


[20 ธ.ค. 2559] โครงการงานประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา จากทันตแพทยสภา


[15ธ.ค.59]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตทันตแพทย์ ระหว่าง มฟล. กับ กระทรวงสาธารณสุข


[7-9 ธ.ค.59] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดและประเมินผลนักศึกษาทันตแพทย์

 

Message from Dean

banner

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์