ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 32 คน ดังนี้

1. นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน18 คน

2. นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ ยกเว้นโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 14 คน

รายละเอียดการรับสมัครติดตามได้ที่ เว็บไซต์  www.admission.mfu.ac.th
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message from Dean

banner

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์