Event

กิจกรรม แรงบันดาลใจสร้างได้ (The Inspiration)


วันที่จัดกิจกรรม :   วัน พุธ ที่ 13 สิงหาคม 2557 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

  1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาใหม่ในการเรียนในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
     
  2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ 
     
  3. เพื่อจุดประกายให้นักศึกษาเห็นภาพการเรียนในสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message from Dean

banner

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์