News

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559


สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 11 อัตรา

รายละเอียดตามไฟล์ที่ได้แนบ

รายละเอียดการรับสมัคร
ใบสมัคร
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message from Dean

banner

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์