News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์


 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
 
๑. นายพันฤทธิ์  ทองมาเอง
๒. นายปิยะณัฐ  สง่างาม
๓. นางสาวพรทิพย์  วิบูลย์ศิริวงศ์
๔. นายครองพล ชื่นบาน
๕. นางสาววรภาลักษณ์  เตชะวีรพงศ์
๖. นางสาวเบญญานุช  กิ่งแก้ว
๗. นางสาวศิริลักษณ์  ใจทน
 
สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๙.๐๐ น.
สถานที่ ห้องประชุมท่าสุด อาคารอธิการบดี
ผู้สัมภาษณ์รายงานตัว และรอสัมภาษณ์ที่ห้องประชุมนางแล อาคารอธิการบดี เวลา ๘.๔๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message from Dean

banner

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์