• คณบดี
 • อาจารย์
 • เจ้าหน้าที่บริหาร
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
 • รองคณบดี
 • ที่ปรึกษาสำนักวิชา
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 • STAFF

  อาจารย์


  ชื่อ - สกุล
  ทพ.ครองพล ชื่นบาน
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพญ.เบญญานุช กิ่งแก้ว
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพ.ภควัต อาวิพันธ์ุ
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพ.เกศ์ดิฐ สว่างศรี
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  รศ.ทพญ.ประไพ สัลละพันธ์
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ผศ.ทพ.สัญญา เรืองสิทธิ์
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-7652
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพ.สุมิตร สูอำพัน
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพญ.ทิพยรัตน์ ทองอิ่ม
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพญ.นุชนันท์ เศวตโชติ
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพญ.พรนภัส วงค์ษา
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพญ.รวิสรา แสนศิริ
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพ.มานพ ยศดี
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพญ.บุญธิดา ตระกูลฉาง
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพญ.วิสสุตา คำพาที
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพญ.สุรัสวดี จำรูญรัตน์
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพ.พรรษกร แสงแก้ว
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพญ.วิไล อริยะวุฒิกูล
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพ.ฐานันด์ วิภาดาเกษม
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพ.วสุพล สอดศุข
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพ.พันฤทธิ์ ทองมาเอง
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพญ.พรทิพย์ วิบูลย์ศิริวงศ์
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  ทพ.ปิยะณัฐ สง่างาม
  ตำแหน่ง
  อาจารย์
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6602
  การศึกษา


   

   

  Message from Dean

  banner

  ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

  คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์