• คณบดี
 • อาจารย์
 • เจ้าหน้าที่บริหาร
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
 • รองคณบดี
 • ที่ปรึกษาสำนักวิชา
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 • STAFF

  เจ้าหน้าที่บริหาร


  ชื่อ - สกุล
  นางฐาปนีย์ พัวพันพัฒนา
  ตำแหน่ง
  สำนักงานเลขาคณบดี
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6608
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  นางศิริลักษณ์ วีราคม
  ตำแหน่ง
  สำนักงานเลขาคณบดี
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6572
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  นางสาวปาณิสรา เกตวัลห์
  ตำแหน่ง
  สำนักงานเลขาคณบดี
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6608
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  นายนภัสดล เมืองมูล
  ตำแหน่ง
  สำนักงานเลขาคณบดี
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6599
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  นางจุฑามาศ นุ้ยฉิม
  ตำแหน่ง
  สำนักงานเลขาคณบดี
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-6599
  การศึกษา


   
  ชื่อ - สกุล
  นางสาวอรทัย เต็มใจ
  ตำแหน่ง
  สำนักงานเลขาคณบดี
  E - mail
  ติดต่อ
  0-5391-
  การศึกษา


   

   

  Message from Dean

  banner

  ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

  คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์