เกี่ยวกับสำนักวิชา

เกี่ยวกับเรา

     ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ในการ “ปลูกป่า สร้างคน” ดังนั้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย” ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อสนองพระราชปณิธาน “ให้ปวงประชามีฟันดี” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ขึ้น โดยมีปณิธานที่จะ ผลิตทันตแพทย์มีจิตอาสา มีความรู้ มีคุณภาพ คุณธรรมเพื่อสังคม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ ให้ปวงประชามีฟันดี” ภายใต้พันธกิจของสำนักวิชาที่กำหนดไว้ ดังนี้ “การจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ เพื่อค้นคว้าวิจัยแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ใหม่ รวมทั้งให้บริการทางการ ทันตกรรมและบริการทางวิชาการทางการแพทย์แก่ประชาชนโดยรวม” โดยมุ่งหวังที่จะผลิตทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทันตแพทย์เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน และทั่วประเทศ ตลอดจนประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีสำนักวิชาที่พร้อมสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุข คือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มีอาคารและครุภัณฑ์ประกอบอาคารปรีคลินิค และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตวิชาชีพทันตแพทย์ อีกทั้งมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ให้บริการคลินิกทันตกรรมทางด้านการตรวจ บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านทันตสุขภาพของประชาชน.

ปรัชญา

     ทันตแพทย์จิตอาสาเพื่อชุมชน

ปณิธาน

     ผลิตทันตแพทย์มีจิตอาสา มีความรู้ มีคุณภาพ คุณธรรมเพื่อสังคม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ให้ปวงประชามีฟันดี”

วิสัยทัศน์

     ภายในปี 2562 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นสภาบันที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับสากล ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีความสุข อาจารย์และนักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม

พันธกิจ

     การจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ เพื่อค้นคว้าวิจัยแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ใหม่ รวมทั้งให้ บริการทางการทันตกรรมและบริการทางวิชาการทางการแพทย์แก่ประชาชนโดยรวม

จุดเด่นของสำนักวิชา

“ใหม่ แตกต่าง และดีกว่า”

     หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ คุณธรรมเพื่อสังคม ผ่านการสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ที่ปฏิบัติได้จริง พร้อมได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันพี่เลี้ยง และทันตแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง และนักศึกษาได้เข้าถึงการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง ร่วมผลิตนักศึกษาให้ “เก่ง ดี มีสุข” พร้อมกับจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักศึกษามีการคิดวิเคราะห์เพื่อการนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวทันความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว