เกี่ยวกับสำนักวิชา

เกี่ยวกับเรา

     ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ในการ “ปลูกป่า สร้างคน” ดังนั้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย” ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อสนองพระราชปณิธาน “ให้ปวงประชามีฟันดี” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ขึ้น โดยมีปณิธานที่จะ ผลิตทันตแพทย์มีจิตอาสา มีความรู้ มีคุณภาพ คุณธรรมเพื่อสังคม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ ให้ปวงประชามีฟันดี” ภายใต้พันธกิจของสำนักวิชาที่กำหนดไว้ ดังนี้ “การจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ เพื่อค้นคว้าวิจัยแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ใหม่ รวมทั้งให้บริการทางการ ทันตกรรมและบริการทางวิชาการทางการแพทย์แก่ประชาชนโดยรวม” โดยมุ่งหวังที่จะผลิตทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทันตแพทย์เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน และทั่วประเทศ ตลอดจนประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีสำนักวิชาที่พร้อมสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุข คือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มีอาคารและครุภัณฑ์ประกอบอาคารปรีคลินิค และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตวิชาชีพทันตแพทย์ อีกทั้งมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ให้บริการคลินิกทันตกรรมทางด้านการตรวจ บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านทันตสุขภาพของประชาชน.

ปรัชญา

     ทันตแพทย์จิตอาสาเพื่อชุมชน

ปณิธาน

     ผลิตทันตแพทย์มีจิตอาสา มีความรู้ มีคุณภาพ คุณธรรมเพื่อสังคม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ให้ปวงประชามีฟันดี”

วิสัยทัศน์

     ภายในปี 2562 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นสภาบันที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับสากล ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีความสุข อาจารย์และนักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม

พันธกิจ

     การจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ เพื่อค้นคว้าวิจัยแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ใหม่ รวมทั้งให้ บริการทางการทันตกรรมและบริการทางวิชาการทางการแพทย์แก่ประชาชนโดยรวม

จุดเด่นของสำนักวิชา

“ใหม่ แตกต่าง และดีกว่า”

     หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ คุณธรรมเพื่อสังคม ผ่านการสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ที่ปฏิบัติได้จริง พร้อมได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันพี่เลี้ยง และทันตแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง และนักศึกษาได้เข้าถึงการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง ร่วมผลิตนักศึกษาให้ “เก่ง ดี มีสุข” พร้อมกับจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักศึกษามีการคิดวิเคราะห์เพื่อการนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวทันความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

โครงการทันตกรรมบรมราชชนี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

          สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 มีมติให้ความเห็นชอบโครงการ ทันตกรรมเพื่อช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ซึ่งมีปัญหาทางสุขภาพฟันและโรคใน ช่องปากและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการขอพระราชทานชื่อโครงการเพื่อความเป็น สิริมงคลแก่การดำเนินโครงการและทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อโครงการดังกล่าวว่า “โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี” ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  

 

          โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มีเจตนารมณ์ ความตั้งใจและความร่วมมือเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระ มารดาแห่งการทันตแพทย์ไทยซึ่งพระองค์ มีพระราชปณิธานช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในถิ่น ห่างไกลทุรกันดารไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการ ทางทันตกรรมและโรคในช่องปาก ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี  โดยทีมทันตแพทย์อาสาและบุคลากรอาสา จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทั้งโรงพยาบาลชุมชน เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของแต่ละพื้นที่  เพื่อให้บริการในงานถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ทำฟันปลอมรักษาโรคต่างๆในช่องปาก ให้ความรู้ด้านการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ด้อยโอกาสซึ่งมี ปัญหาทางทันตสาธารณสุขโดยในระยะแรกได้ กำหนดขอบเขตพื้นที่ไว้เฉพาะเขตจังหวัดเชียงราย

 

วัตถุประสงค์
     1.เพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี              
     2.เพื่อให้การบำบัดรักษาทางทันตกรรมให้แก่ประชาชนผู้ที่ยากไร้ด้อยโอกาส มีรายได้น้อยตามแนวพระราชปณิธาน             
     3.เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริการวิชาการแก่ชุมชน         
     4.เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนทันตแพทย์และทันตบุคลากร ที่มีจิตบริการและจิตสาธารณะกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้ที่ยากไร้ ด้อยโอกาส มีรายได้น้อยที่อยู่ ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงการบริการได้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การรักษาห้บริการในงานถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ใส่ฟันเทียม ฐานพลาสติก (บางส่วนและทั้งปาก) รักษารากฟันรวมถึง ให้ความรู้ในการส่งเสริมและป้องกันทางทันตสาธารณสุข

 

การให้บริการมี 2 ส่วนคือ 
     1.การออกหน่วยเคลื่อนที่ จะเน้นการให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป เช่น การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ส่งเสริมทันตสุขภาพทั้งในกลุ่ม เยาวชนชายที่เข้าบวชในพระพุทธศาสนา นักเรียน        ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้สูงอายุ                   
     2.การให้บริการในคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ คลินิกทันตกรรมสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จะเน้นการให้บริการใส่ฟันเทียมแบบฐานอะคริลิกบางส่วนและทั้งปาก รวมถึงการรักษารากฟัน ที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและจากการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

 

ขั้นตอนการขอเข้ารับบริการ โครงการการทันตกรรมบรมราชชนนี
    1.ขอความอนุเคราะห์ โดยตรงจากโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี                                                   
    2.ได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชนว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสและรายได้น้อยโดยทำหนังสือรับรองส่งมายังโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี
    3.ติดต่อผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยวิธีการส่งต่อ