บุคลากร สายบริหารอ.ทพ.ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์
คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์


รศ. ทพญ. ดร.คมขำ พัฒนาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


อ. ทพ.พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร