ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
..................................................................................................

  

              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ไปแล้วนั้น

 

              คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการคัดเลือก ผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

 

                     1. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

                           1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

                               1. นางสาวอรวิภา ทาหอ

                               2. นางสาวแก้วใจ สงกอก

                               สำรอง

                               1. นางสาวจินดารัตน์ สวัสดี

 

 

               ประกาศ      วันที่   23 มีนาคม 2565 

 

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล   อึ้งวณิชยพันธ์

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

รายละเอียด คลิ๊ก

 |   |  322 ครั้ง