ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 และการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจาก ภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

 

| ผู้เขียนข่าว Katayut Thakaeng | อ่านข่าวทั้งหมด 181 ครั้ง