ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว:

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
-

ประกาศประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ไปแล้วนั้น
 
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบ  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   24 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
..................................................................................................

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ - ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กำหนดการ

1

2

นางสาว ฐิติกา ชัยลังการ

นางสาว สุจารี โกติเเพง

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
เวลา 9.30 – 11.00 น.
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง

สถานที่ ห้องประชุม
DD926 ชั้น 9
อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

 

เวลา 13.00 น.
- สอบปฏิบัติ

สถานที่ คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ชั้น 4
อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

 
 
 

 

 

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
 
 

| | อ่านข่าวทั้งหมด 199 ครั้ง