ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว:

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
..................................................................................................

  
              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ไปแล้วนั้น
 
              คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการคัดเลือก
ผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน ดังนี้
 
                     1. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
                           1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
                               1. นางสาวฐิติกา ชัยลังการ
                               สำรอง
                               1. นางสาวสุจารี โกติเเพง
 
 

               ประกาศ   ณ   วันที่   9 เมษายน 2564 

| | อ่านข่าวทั้งหมด 30 ครั้ง