ผู้บริหาร


อ. ทพ. ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์
ที่ปรึกษา

รศ. ทพญ. ดร.คมขำ พัฒนาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


อ. ทพ.พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


อ. ทพญ.รพินท์ อบสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ทันตแพทย์หญิงพันทิพย์ พาณิชย์
ผู้อำนวยการโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการ


อ. ทพ.พรรษกร แสงแก้ว
กรรมการ


อ. ทพญ.จิรวรรณ ชาติพิทักษ์
กรรมการ

เภสัชกรเอกรัตน์ มีภู
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ