ผู้บริหาร


อ. ทพ. ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์
ที่ปรึกษา

รศ. ทพญ. ดร.คมขำ พัฒนาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


อ. ทพ.พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


อ. ทพญ.รพินท์ อบสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ทันตแพทย์หญิงพันทิพย์ พาณิชย์
ผู้อำนวยการโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการสำนักวิชาฯ


อ. ทพ.พรรษกร แสงแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายคลินิกทันตกรรม


อ. ทพญ.จิรวรรณ ชาติพิทักษ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

นางสาวเพียงตะวัน วันดี
รักษาการหัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร