บุคลากร สายวิชาการรศ. ทพญ.ประไพ สัลละพันธ์
อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ผศ. ทพญ. ดร.วิไลรัตน์ วรภมร
อาจารย์ประจำสำนักวิชา


อ.ทพ.วสันต์ อมรสังข์
ตำแหน่งอาจารย์อาวุโส


ทพญ.จิรวรรณ ชาติพิทักษ์
อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ทพ.เกศ์ดิฐ สว่างศรี
อาจารย์ผู้ช่วย


ทพ.ครองพล ชื่นบาน
อาจารย์ผู้ช่วย


ทพ.ชวิน อุปรา ตำแหน่ง
อาจารย์ผู้ช่วย


ทพ.ปิยะณัฐ สง่างาม
อาจารย์ผู้ช่วย (ลาศึกษาต่อ)


ทพญ.นุชนันท์ เศวตโชติ
อาจารย์ผู้ช่วย (ลาศึกษาต่อ)


ทพญ.พรนภัส วงค์ษา
อาจารย์ผู้ช่วย (ลาศึกษาต่อ)


ทพญ.รวิสรา แสนศิริ
อาจารย์ผู้ช่วย (ลาศึกษาต่อ)


ทพ.มานพ ยศดี
อาจารย์ผู้ช่วย (ลาศึกษาต่อ)


ทพญ.บุญธิดา ตระกูลฉาง
อาจารย์ผู้ช่วย (ลาศึกษาต่อ)


ทพญ.วิสสุตา คำพาที
อาจารย์ผู้ช่วย (ลาศึกษาต่อ)


ทพญ.วิไล อริยะวุฒิกูล
อาจารย์ผู้ช่วย (ลาศึกษาต่อ)


ทพ.พรรษกร แสงแก้ว
อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ทพ.พันฤทธิ์ ทองมาเอง
อาจารย์ผู้ช่วย (ลาศึกษาต่อ)


ทพ.วสุพล สอดศุข
อาจารย์ผู้ช่วย


ทพญ.พิมพ์พร มีขันทอง
อาจารย์ผู้ช่วย (ลาศึกษาต่อ)


ทพญ.ประทานพร ยันตรศรี
อาจารย์ผู้ช่วย


ทพ.นนทพัทธ์ เหมวุฒิพันธ์
อาจารย์ผู้ช่วย


ทพญ.วรภาลักษณ์ เตชะวีรพงศ์
อาจารย์ผู้ช่วย


ทพญ.ธนาภรณ์ มหาสุรชัยกุล
อาจารย์ผู้ช่วย


ทพญ.ธัญชนก ลีละวรพงษ์
อาจารย์ผู้ช่วย


ทพ.พัทรพล คำเงิน
อาจารย์ผู้ช่วย


ทพญ.ขวัญชนก ละอองนวลพานิช
อาจารย์ผู้ช่วย


ทพ.กฤษณ ตั้งอมตะกุล
อาจารย์ผู้ช่วย


ทพญ.สุกัญญา เกี่ยวพันธ์
อาจารย์ผู้ช่วย


ทพญ.อรจิตรา พันธุ์รุ่งสุวรรณ
อาจารย์ผู้ช่วย