บุคลากร สายวิชาการ

อาจารย์อาวุโส


ผศ. ทพ. วีระชัย ธรรมวานิช
อาจารย์ประจำสำนักวิชาอาจารย์ประจำอ.ทพ.สุมิตร สูอำพัน
อาจารย์ประจำสำนักวิชา


อ.ทพญ.รวิสรา แสนศิริ
อาจารย์ประจำสำนักวิชา


อ.ทพญ.วิไล อริยะวุฒิกูล
อาจารย์ประจำสำนักวิชาอาจารย์ผู้ช่วยอ.ทพ.มานพ ยศดี
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.นุชนันท์ เศวตโชติ
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.พรนภัส วงค์ษา
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.ปิยะณัฐ สง่างาม
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.พัทธ์ธีรา บุญกว้าง
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.ปาณิศา หอมใย
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.ธัญวรัตน์ ศรีเมือง
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.รวีโรจน์ รักไทยนิยม
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.พิชญา ชนะกิจเสรี
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.มัชฌิมา เพชรสุทธิ์
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.ปรัชฐกร ศิริอรุณรัตน์
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.อัจฉริยะ วีรนนท์บุรภัทร
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.พันฤทธิ์ ทองมาเอง
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.พิมพ์พร มีขันทอง
อาจารย์ผู้ช่วย


อาจารย์ผู้ช่วย (ลาศึกษาต่อ)อ.ทพญ.ณัฐญาณ์ ซื่อตรงตระกูล
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.ขวัญชนก ละอองนวลพานิช
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.กฤษณ์กมล เลิศเรืองปัญญา
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.ชวิน อุปรา
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.กฤษณ ตั้งอมตะกุล
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.ณัฐพร เลิศธัญพันธ์
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.สุกัญญา เกี่ยวพันธ์
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.สุวิชญา อังกูรมหาสุข
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.ภัคพงศ์ รุธิรโก
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.สหรัฐ จงรุ่งสำราญ
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.ชนากานต์ นันทเจริญ
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.วสุพล สอดศุข
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.วรภาลักษณ์ เตชะวีรพงศ์
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.ธนาภรณ์ มหาสุรชัยกุล
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.พัทรพล คำเงิน
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.ศุภสิทธิ์ ยมตะโก
อาจารย์ผู้ช่วย