อาจารย์ประจำหลักสูตร สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery)ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ
E-mail :
paisan.kan@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 5391 3300


อ. ทพ. ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์
E-mail :
narong.dent@gmail.com
อ.ทพ.เอกพงษ์ เดชธรรม
(หัวหน้าสาขาวิชา)
E-mail : ekapong.dec@mfu.ac.th


อ.ทพญ.รวิสรา แสนศิริ
E-mail :
Rawisara.san@mfu.ac.th
อ.ทพ.พีรณัฐ ชาญฤทธิแสน
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail : peeranut.cha@mfu.ac.th


อ.ทพ.กฤษณ ตั้งอมตะกุล
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail :
krissana.tan@mfu.ac.th


อ.ทพ.ภัคพงศ์ รุธิรโก
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail :
packkapong.rut@mfu.ac.th


อ.ทพ.พัทรพล คำเงิน
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail :
Phattaraphon.Kum@mfu.ac.th


อ.ทพญ.ณัฐญาณ์ ซื่อตรงตระกูล
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail :
Nattaya.sue@mfu.ac.th


อ.ทพ.ปิยะณัฐ สง่างาม
E-mail : piya_s061@hotmail.com


สาขาปริทันตวิทยา (Periodontology)ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ดร.วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต
(หัวหน้าสาขาวิชา)
E-mail : varunee.ker@mfu.ac.th


อ.ทพญ.พิมพ์พร มีขันทอง
E-mail : pimphorn.mee@mfu.ac.th

อ.ทพญ.ขวัญชนก ละอองนวลพานิช
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail :
khuanchanok.lao@mfu.ac.th


สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)ผศ.ทพ.วีระชัย ธรรมวานิช
(หัวหน้าสาขาวิชา)
E-mail : veerachai.thu@mfu.ac.th


อ.ทพ.พันฤทธิ์ ทองมาเอง
E-mail :
punrit.tho@mfu.ac.th
อ.ทพญ.นุชนันท์ เศวตโชติ
E-mail :
Nuchanan.saw@mfu.ac.th
อ.ทพญ.พรนภัส วงค์ษา
E-mail :
Pornnaphat.won@mfu.ac.th
อ.ทพญ.ธนาภรณ์ มหาสุรชัยกุล
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail : tanaporn.mah@mfu.ac.th


อ.ทพญ.สุกัญญา เกี่ยวพันธ์
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail :
sukanya.kyo@mfu.ac.th


อ.ทพ.สหรัฐ จงรุ่งสำราญ
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail :
saharat.jon@mfu.ac.th


อ.ทพญ.ปาณิศา หอมใย
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail :
Panisa.hom@mfu.ac.th

สาชาวิชาทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)อ.ทพญ.นงวิภา พุฒิภาษ
(หัวหน้าสาขาวิชา)
E-mail : nongwipa.put@mfu.ac.th


อ.ทพญ.วิสสุตา คำพาที
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail : Vissuta.kha@mfu.ac.th


อ.ทพ.ครองพล ชื่นบาน
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail :
Krongpon.chu@mfu.ac.th


อ.ทพญ.ณัฐพร เลิศธัญพันธ์
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail :
Nutthaporn.ler@mfu.ac.th

สาขาทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)อ. ทพญ.จิรวรรณ ชาติพิทักษ์
(หัวหน้าสาขาวิชา)
E-mail : Jirawan.cha@mfu.ac.th


อ.ทพ.สุมิตร สูอำพัน
E-mail :
sumit.sua@mfu.ac.th
อ.ทพญ.ดร.บุญธิดา ฉางข้าวคำ
E-mail : Boontida.tra@mfu.ac.th
อ.ทพ.วสุพล สอดศุข
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail :
s.wasupol@gmail.com

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)อ.ทพญ.วิไล อริยะวุฒิกุล
(หัวหน้าสาขาวิชา)
E-mail : Wilai.ari@mfu.ac.th
อ.ทพญ.กฤษณ์กมล เลิศเรืองปัญญา
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail : Kritkamon.ler@mfu.ac.th


อ.ทพญ.ชนากานต์ นันทเจริญ
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail : chanakan.nun@mfu.ac.th

สาขาทันตสาธารณสุข (Dental Public Health)อ. ทพ.พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล
(หัวหน้าสาขาวิชา)
E-mail :
pisak.ong@mfu.ac.th
รศ. ทพญ. ดร.คมขำ พัฒนาภรณ์
E-mail : komkham.pat@mfu.ac.th

อ. ทพญ.รพินท์ อบสุวรรณ
E-mail : rapinobsuwan@gmail.com

อ.ทพ.สิทธิพร กาญจนพล
E-mail : skanjanapol@gmail.comสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (Oral Diagnostic Sciences)อ.ทพ.พรรษกร แสงแก้ว
(หัวหน้าสาขาวิชา)
E-mail : Pansakorn.san@mfu.ac.th


อ.ทพญ.วรภาลักษณ์ เตชะวีรพงศ์
E-mail : Woraphaluck.tac@mfu.ac.th
อ.ทพญ.สุวิชญา อังกูรมหาสุข
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail : Suvichaya.ang@mfu.ac.th


อ.ทพ.ศุภสิทธิ์ ยมตะโก
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail : supasith.yom@mfu.ac.th


อ.ทพญ.มัชฌิมา เพชรสุทธิ์
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail : Matchima.phe@mfu.ac.th

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics)อ.ทพญ.ปาริชาติ คำจิ่ม
(หัวหน้าสาขาวิชา)
E-mail : parichart.kum@mfu.ac.th


อ.ทพญ.ธัญวรัตน์ ศรีเมือง
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail : tunwarut.sri@mfu.ac.th


อ.ทพ.ทนุธรรม สมบูรณ์โชคพิศาล
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail : thanutham.som@mfu.ac.th

สาขาชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology)ศาสตราจาย์(เชี่ยวชาญพิเศษ)
ทพ. ดร. สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ

E-mail : suttichai.kri@mfu.ac.th


รศ.ทพ.ดร.ณัฐพงษ์ กันตรง
(หัวหน้าสาขาวิชา)
E-mail : nutthapong.kan@mfu.ac.th


อ.ดร.อนุพงศ์ เมฆอุดม
E-mail : Anupong.mak@mfu.ac.th
อ.ทพ.ชวิน อุปรา
(ลาศึกษาต่อ)
E-mail :
chawin.upa@mfu.ac.th

สาขาวิชาเภสัชวิทยาอ.เภสัชกร เอกรัตน์ มีภู
(หัวหน้าสาขาวิชา)
E-mail : ekkarat.mee@mfu.ac.th

อาจารย์ผู้ช่วยอ.ทพ.ปรัชฐกร ศิริอรุณรัตน์
E-mail : pratchtakorn.sir@mfu.ac.th


อ.ทพ.อัจฉริยะ วีรนนท์บุรภัทร
E-mail : atchariya.vir@mfu.ac.th


อ.ทพญ.พิชญา ชนะกิจเสรี
E-mail : pitchaya.cha@mfu.ac.th


อ.ทพ.คุณาธิป สุขประเสิรฐ
E-mail : kunatip.suk@mfu.ac.th


อ.ทพญ.อัยยมิญช์ ฉันทศิริพันธุ์
E-mail : Ayyamin.cha@mfu.ac.th


อ.ทพญ.เบญจมาภรณ์ รังษีภาณุรัตน์
E-mail :
Benjamaphorn.run@mfu.ac.th


อ.ทพ.สิรวิชญ์ สุทธาโรจน์
E-mail :
siravich.sut@mfu.ac.th


อ.ทพ.วรวิทย์ มณีสะอาด
E-mail : worawit.man@mfu.ac.th


อ.ทพญ.เจณิสตา พล
E-mail :
jenista.pho@mfu.ac.th


อ.ทพญ.ณัฐณิชา อัครวิริยะสกุล
E-mail :
nutnicha.aka@mfu.ac.th


อ.ทพญ.พิชญาภา เสงี่ยมพักตร์
E-mail :
pitchaya.cha@mfu.ac.th


อ.ทพญ.อัญชิสา เปล่งอารมณ์
E-mail :
auchisa.ple@mfu.ac.th


อ.ทพญ.นงนภัส ลักษณาวงษ์
E-mail :
nongnaphat.luk@mfu.ac.th