อาจารย์อาวุโส


รศ. ทพญ.ประไพ สัลละพันธ์
อาจารย์ประจำสำนักวิชา


ผศ. ทพ. วีระชัย ธรรมวานิช
อาจารย์ประจำสำนักวิชาอาจารย์


ผศ. ทพญ. ดร.วิไลรัตน์ วรภมร
อาจารย์ประจำสำนักวิชา


อ.ทพ.สุมิตร สูอำพัน
อาจารย์ประจำสำนักวิชาอาจารย์ผู้ช่วยอ.ทพญ.นุชนันท์ เศวตโชติ
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.พรนภัส วงค์ษา
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.ประทานพร ยันตรศรี
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.สุกัญญา เกี่ยวพันธ์
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.สุวิชญา อังกูรมหาสุข
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.พัทธ์ธีรา บุญกว้าง
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.ปาณิศา หอมใย
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.ธัญวรัตน์ ศรีเมือง
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.ทนุธรรม สมบูรณ์โชคพิศาล
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.อุชุกร นฤนาทไพศาล
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.ภัคพงศ์ รุธิรโก
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.ปรินทร รัตนกิจกมล
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.ธัญพงศ์ มาไพศาลสิน
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.สหรัฐ จงรุ่งสำราญ
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.ศุภสิทธิ์ ยมตะโก
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.ชนากานต์ นันทเจริญ
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.นิติกร อินทพงษ์
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.วิศรุต ตั้งวราวุธ
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.ปรัชฐกร ศิริอรุณรัตน์
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.อัจฉริยะ วีรนนท์บุรภัทร
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.รวีโรจน์ รักไทยนิยม
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.พิชญา ชนะกิจเสรี
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.มัชฌิมา เพชรสุทธิ์
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.ณัฐพร เลิศธัญพันธ์
อาจารย์ผู้ช่วย

อาจารย์ผู้ช่วย (ลาศึกษาต่อ)อ.ทพญ.ณัฐญาณ์ ซื่อตรงตระกูล
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.ขวัญชนก ละอองนวลพานิช
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.กฤษณ์กมล เลิศเรืองปัญญา
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.ชวิน อุปรา
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.กฤษณ ตั้งอมตะกุล
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.ปิยะณัฐ สง่างาม
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.รวิสรา แสนศิริ
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.มานพ ยศดี
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.วิสสุตา คำพาที
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.วิไล อริยะวุฒิกูล
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.พันฤทธิ์ ทองมาเอง
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.วสุพล สอดศุข
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.พิมพ์พร มีขันทอง
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.วรภาลักษณ์ เตชะวีรพงศ์
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพญ.ธนาภรณ์ มหาสุรชัยกุล
อาจารย์ผู้ช่วย


อ.ทพ.พัทรพล คำเงิน
อาจารย์ผู้ช่วย