นโยบาย

นโยบายในการบริหารงาน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2564 - 2568

1. การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์ที่ดี
3. เปิดการศึกษาหลังปริญญาตรี และสร้างงานวิจัย
4. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชนจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
5. มีความยั่งยืน มั่นคง
6. มีความเป็นสากล และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
7. มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข
8. ส่งเสริทศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณธรรมและมีอัตลักษณ์ที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เปิดการศึกษาหลังปริญญาสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชนจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Excellence Center)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีความยั่งยืนมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาสู่สากล และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริทศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม