วิสัยทัศน์

ปณิธาน (Philosophy)


     สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ “ปลูกป่าสร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ”

     Mae Fah Luang follows the aspiration of Her Royal Highness Princess Srinagarindra to "restore forests and develop people", and striving to "developing people; cultivating knowledge; instilling quality; upholding virtues; and conserving the environment".


วิสัยทัศน์ (Vision)


     "เป็นสถาบันทางทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"

     "Leading Dental School of the Greater Mekong Subregion."


เป้าหมาย (Goal)


     "เป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย"

     "Top Five of the Dental School in Thailand."


ค่านิยม (Values)