พันธกิจ

     สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มีพันธกิจ 8 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แก่

  1. การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
  2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีอัตลักษณ์ที่ดี
  3. เปิดการศึกษาหลังปริญญาตรี และสร้างงานวิจัย
  4. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชนจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  5. มีความยั่งยืนมั่นคง
  6. พัฒนาสู่สากล และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
  7. มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข
  8. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม