แผนพัฒนา

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            ได้จัดตั้งสำนักวิชาและรับนักศึกษาปีแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยแนวทางการพัฒนาของสำนักวิชา มุ่งเน้น 3 ประเด็น คือ
               1. พัฒนาการเรียนการสอน บูรณาการทักษะวิชาการสังคม ชุมชน วัฒนธรรม ปลูกป่าสร้างคนเพื่อฟันดีมีสุข
               2. สรรหาพัฒนากำลังคน ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาสายวิชาการ และสายสนับสนุน จัดระบบบริหารจัดการ
               3. สร้างสรรค์ พัฒนานักวิจัย สร้างผลงาน พัฒนาระบบบริการ ภายใต้ “ปัญญาเพื่อ ชุมชน สังคม”
            และได้มีการวางแผนการพัฒนาของสำนักวิชาเป็น 3 ระยะในการดำเนินงาน คือ
               1) ระยะแรกของการก่อตั้งสำนักวิชา (ปี 2557-2558)
               2) ระยะที่ 2 (ปี 2559-2563) การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
               3) ระยะที่ 3 (ปี 2564-2568) การพัฒนาสู่สากล