Lab



นางสาวสุชานาฎ ชุ่มสา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทันตกรรม


นางสาวอัจฉรา ทองมี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทันตกรรม


นางสาวดารดัชนิ์ วงค์ธรรม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทันตกรรม


นายอนุชา ธิป๋า
พนักงานบริการ