ประวัติ

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นสำนักวิชาลำดับที่ 12 จากจำนวนทั้งสิ้น 15 สำนักวิชาฯ ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์เป็นลำดับที่ 12 ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ผลิตทันตแพทย์ยุคใหม่ด้วยการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และใกล้ชิดชุมชน เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ให้ปวงประชามีฟันดี”
            การจัดการเรียน การสอนในคลินิกเป็นรูปแบบของทันตกรรมพร้อมมูล ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถติดตามการรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง และเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการรักษาได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานระหว่างสาขาวิชาได้เป็นอย่างดี เพื่อการวางแผนและให้การรักษากับผู้ป่วย และได้มีคณบดีบริหารมาแล้ว 4 ท่าน ท่านแรก คือ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ โดยคณบดี ท่านปัจจุบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ

ประวัติ