ติดต่อสำนักวิชา

ที่อยู่สำนัก
อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 365 หมู่ 12 ตำบลนางแล   อำเภอเมืองเชียงราย     จังหวัดเชียงราย 57100  
 E-Mail: dentistry@mfu.ac.th
 โทร : 0-5391-3300