เกี่ยวกับหลักสูตร

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ใฝ่รู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง มีทักษะ เจตคติ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทยศาสตร์ที่เหมาะสม ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ รู้จักคิดพิจารณา วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสาร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีคุณลักษณะของผู้นำ อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ สามารถดำรงตนอยู่ได้ในชุมชนและเป็นที่พึ่งของชุมชน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. เป็นบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
  1. ด้านวิทยาศาสตร์
  2. การแพทย์พื้นฐาน
  3. ทางคลินิก
  4. ทางวิจัยทันตกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 2. เป็นบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพ โดยผ่านเกณฑ์ประเมินการประกอบโรคศิลปะสาขา ทันตกรรม มีความเชี่ยวชาญในการรักษา การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การติดตามและประเมินผลการรักษา ตลอดจนการเสริมสร้างการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากขั้นพื้นฐาน ได้เป็นอย่างดี
 3. เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ
 4. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม
 5. มีทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. ทันตแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 2. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
 3. นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาทันตแพทยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. ประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ

     นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับหลักสูตร