ผู้ช่วยทันตแพทย์นายภาณุวัฒน์ สืบไพบูลย์
ปฏิบัติการ