รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

จำนวน ๖ อัตรา สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

 

รายละเอียดการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

๑. พนักงานสายวิชาการ                     ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย    จำนวน            ๔        อัตรา

๒. พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ         ตำแหน่งทันตแพทย์       จำนวน           ๒        อัตรา

 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๒.๑ พนักงานสายวิชาการ                   ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย   จำนวน           ๔        อัตรา

๒.๑.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย
              การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ บททั่วไป ข้อ ๑๔

๒.๑.๒ เป็นนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ที่มิใช่นักศึกษาทันตแพทย์ตามโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
              เพื่อชาวชนบท หรือโครงการพิเศษอื่นๆ และจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
              ในปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒.๑.๓ ผู้สมัครที่จบทันตแพทยศาสตรบัณฑิตต้องมีผลการเรียนการในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า
         ๓.๐๐

๒.๑.๔ เกณฑ์ภาษาอังกฤษ

                       - ผลการทดสอบ TOEFL ITP ๕๒๕ คะแนน ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT ๗๐ คะแนน ขึ้นไป หรือ
                        TOEFL CBT ๑๙๕ คะแนน ขึ้นไป หรือ

                       - ผลการทดสอบ IELTS ระดับ ๖.๐ ขึ้นไป หรือ

   - ผลการทดสอบ CU-Tep ๗๕ คะแนน ขึ้นไป

                      โดยอายุผลการสอบที่ใช้ในการสมัครไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันสอบ ทั้งนี้สามารถยื่นหลังจากผ่านการคัดเลือกได้ภายใน ๑ ปี หลังจากการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

 

๒.๒ พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ      ตำแหน่งทันตแพทย์      จำนวน           ๒        อัตรา

๒.๒.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย
         การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ บททั่วไป ข้อ ๑๔

๒.๒.๒ เป็นนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ที่มิใช่นักศึกษาทันตแพทย์ตามโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
         เพื่อชาวชนบท หรือโครงการพิเศษอื่นๆ และจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
         ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ณ วันยื่นใบสมัคร ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๒.๒.๓ ผู้สมัครที่จบทันตแพทยศาสตรบัณฑิตต้องมีผลการเรียนการในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า
         ๓.๐๐

 • การสมัครสอบคัดเลือก

๓.๑ สมัครด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dentistry.mfu.ac.th และยื่นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐาน 

ตาม ข้อ ๔ ตามวันเวลาทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.)  ได้ที่

*  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น ๙ อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์     

     เลขที่ ๓๖๕ หมู่ ๑๒ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐  โทรศัพท์
     ๐ ๕๓๙๑ ๓๓๐๖ หรือ ๐ ๕๓๙๑ ๓๓๐๐

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

๓.๒ สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

                    ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dentistry.mfu.ac.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ ๔ แล้ว สแกนไฟล์เอกสารการสมัครเป็นไฟล์ PDF ส่งมาทาง E-mail  dentistry@mfu.ac.th แล้วนำส่งใบสมัครและเอกสารแนบ มาที่

* สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น ๙ อาคารสำนักวิชา
   ทันตแพทยศาสตร์
 ๓๖๕ หมู่ ๑๒ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
   ภายใน
วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

หมายเหตุ ลงเว็บมุมซองจดหมาย (ใบสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ รอบที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖))

 

 

 

 • หลักฐานเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ)

*โดยเรียงเอกสารตามหมายเลข*

  • ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวม
   แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
  • หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
 •  สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ                       จำนวน ๑  ฉบับ
 • สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ทุกระดับการศึกษา         จำนวน ๑  ฉบับ
  • ผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (กรณี สมัคร ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย)

- ผลการทดสอบ TOEFL ITP ๕๒๕ คะแนน ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT ๗๐ คะแนน ขึ้นไป หรือ
            TOEFL CBT ๑๙๕ คะแนน ขึ้นไป หรือ

- ผลการทดสอบ IELTS ระดับ ๖.๐ ขึ้นไป หรือ

- ผลการทดสอบ CU-Tep ๗๕ คะแนน ขึ้นไป

            โดยอายุผลการสอบที่ใช้ในการสมัครไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันสอบ ทั้งสามารถยื่นหลังจากผ่านการคัดเลือกได้ภายใน ๑ ปี หลังจากการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         จำนวน ๑  ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน                      จำนวน ๑  ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัย (ถ้ามี)                                         จำนวน ๑  ฉบับ
  • หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย ๑ ท่าน
   (ใส่ซองและปิดผนึก)
  • เอกสารอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
 • ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

๕.๑ พนักงานสายวิชาการ                   ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย   จำนวน           ๔        อัตรา

ขั้นตอนที่ ๑ สำนักวิชาฯ จะพิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการที่บรรจุ และกำหนดสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น พร้อมทดสอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เบื้องต้น ฯ ทางเว็บไซต์ https://dentistry.mfu.ac.th

ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ ๑ แล้วมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ ๒ 
ทางเว็บไซต์ https://dentistry.mfu.ac.th เพื่อประเมินความรู้ทางวิชาการ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น

ขั้นตอนที่ ๓ สำนักวิชาฯ จะประกาศผลการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ https://dentistry.mfu.ac.th

 

๕.๒ พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ      ตำแหน่งทันตแพทย์      จำนวน           ๒        อัตรา

ขั้นตอนที่ ๑ สำนักวิชาฯ จะพิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการที่บรรจุ เพื่อประเมินความรู้ทางวิชาการ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ https://dentistry.mfu.ac.th

ขั้นตอนที่ ๒ สำนักวิชาฯ จะประกาศผลการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ https://dentistry.mfu.ac.th

 

ทั้งนี้ สำนักวิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ทางเว็บไซต์
https://dentistry.mfu.ac.th

 

 

 

                                    ประกาศ ณ วันที่    พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

 

 

                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ)

                                   คณบดีสำนักวิชาทันแพทยศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 |  1780 ครั้ง