การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการศึกษาแบบสหวิชาชีพ (Inter-professional education: IPE)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

รายละเอียดเนื้อข่าว
โครงการประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการศึกษาแบบสหวิชาชีพ (Inter-professional education: IPE)”

ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562
เวลา 08.00 - 16.00 น.

- วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวิรทิรา ชั้น 3 A

- วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์ปฎิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) ตึกอดุยเดชวิกรม ชั้น 10

- วันที่ 21 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางคิลิก (SiCSC) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3
และศูนย์ปฎิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) ตึกอดุยเดชวิกรม ชั้น 10

เนื้อหาการอบรมโดยสังเขป
1. หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอน
ด้วยสถานการณ์จำลอง
2.    การประยุกต์ใช้ simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.    เทคนิคการ Debriefing
4.    การประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จำลอง
5.    หลักการพื้นฐานของการศึกษาแบบสหวิชาชีพ
6.    การวางแผนการสอนการศึกษาแบบสหวิชาชีพ
7.    เทคนิคการ Debriefing ในการสอนการศึกษาแบบสหวิชาชีพ
8.    แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ Practice and Debriefing in Inter-professional Educati
9.    สรุปการฝึกปฏิบัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว lertluck.sa | อ่านข่าวทั้งหมด 77 ครั้ง