การประชุมวิชาการ เรื่อง 'Minimally invasive endodontics: Apical root canal preparation-large or minimally invasive'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

การประชุมวิชาการ
เรื่อง “Minimally invasive endodontics: Apical root canal preparation-large or minimally invasive”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai จ.เชียงใหม่

จัดอบรมโดย
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยได้ขยายเวลาการลงทะเบียนในอัตราพิเศษ
เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r

| ผู้เขียนข่าว Chonpoon |