ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
..................................................................................................

  

              ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ไปแล้วนั้น

 

              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้

 

               ประกาศ   ณ   วันที่   9 ธันวาคม 2564 

 

               อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล   อึ้งวณิชยพันธ์  

                        รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน             

                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งทันตแพทย์ สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
..................................................................................................

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ - ตำแหน่ง ทันตแพทย์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

กำหนดการ

1

2

นาย เอกพงษ์ เดชธรรม 

นางสาว นภัสสร รากผักแว่น

สอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา 9.00 น.

การสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

 

 

  • 2788 ครั้ง