คณบดีทันตแพทยศาสตร์’ ทุกสถาบัน ร่วมลงนามปฏิญญา ‘ดูแลสุขภาพจิต’ ปรับหลักสูตร-สถานที่-ให้คำปรึกษา ลดความเครียด ‘นักศึกษา-อาจารย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)


คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกคณะ-ทุกสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการดูแลสุขภาพจิตในคณะทันตแพทยศาสตร์ ประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2565 เพื่อลดความเครียดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมี 3 ประเด็นสำคัญ

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติเพื่อลดความเครียดและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ โดยสนับสนุนการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน การปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาเปิดกว้างเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้สัมผัสกับบรรยากาศการทำงานจริงของวิชาชีพทันตแพทย์ตั้งแต่ปีแรก มีกระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้นิสิตนักศึกษาสามารถประมวลความรู้พื้นฐานทั้งหมดเข้าด้วยกันและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีการปรับปรุงกระบวนการวัดผลอย่างสมเหตุผลและเป็นธรรมเปิดโอกาส ให้นิสิตนักศึกษามีเวลาว่างสำหรับพักผ่อนหรือทำกิจกรรมตามความสนใจและมุ่งเน้นการพัฒนา soft skill

2. จัดสถานที่และสร้างบรรยากาศ เพื่อลดความเครียดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยจัดสถาน สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมในคณะทันตแพทยศาสตร์ให้มีความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจ มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในและนอกเวลาราชการและมีการจัดกิจกรรมให้ อาจารย์และนิสิตนักศึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกที่มีต่อกัน เพื่อลดความห่างเหินและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

3. มีกลไกการดูแลสุขภาวะทางจิต ที่เหมาะสมสำหรับนิสิตศึกษาและบุคลากร โดยเน้นความสำคัญ 3 ด้าน คือ การรักษาความลับในการปรึกษา, การเข้าถึงการให้คำปรึกษา, การสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและส่งเสริมความสุข มีการพัฒนากลไกที่ชัดเจนในการส่งปรึกษาด้านจิตวิทยาในหลายระดับขั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังดูแลและรักษา เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลนิสิตนักศึกษารวมทั้ง มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในการดูแลสุขภาวะทางจิตทั้งสำหรับตนเองและผู้อื่นด้วย

ผศ.ทพ.ดร. นฤมนัส คอวนิช ประธานองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อบทท.) กล่าวว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกคณะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และ อบทท. จะให้การสนับสนุนและเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนในเรื่องนี้เดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกแห่ง

 

  • 2736 ครั้ง