วันที่ 17 มกราคม 2566 “กิจกรรมรองอธิการบดีพบคณาจารย์และนักวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.  “กิจกรรมรองอธิการบดีพบคณาจารย์และนักวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์"

ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี เข้าร่วมและเปลี่ยนหารือการผลักดันการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทย์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิจัยให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง Well-being and Sustainable Future โดยมีคุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมสนับสนุนกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

  • 1543 ครั้ง
  • #สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์