รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

"รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

เอกสารประกอบการทำสัญญา

1) ประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา Download

2) ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป Download

3) ใบสมัครสายวิชาการ Download

| ผู้เขียนข่าว PHA |