ประกาศทันตแพทยสภา เรื่องเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2557 และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นระยะเวลา 7 ปี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

 |   |  816 ครั้ง