ประกาศทันตแพทยสภา เรื่องเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2557 และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นระยะเวลา 7 ปี

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News)

  • 3418