รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
..................................................................................................

  
                            ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                               
 

             1. ตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและจำนวนที่ต้องการ

 
ลำดับ หน่วยงาน/ตำแหน่ง จำนวนอัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

เภสัชกร

1. ด้านการปฏิบัติการ
-  บริการทางเภสัชกรรม เพื่อบรรลุผลการ 
   รักษา ป้องกัน รักษาโรค และผู้รับบริการ
   เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาทางทันตกรรม

 - ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง
  ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น
  เกี่ยวกับงานเภสัชกรรมในด้านการบริการ
  ทางทันตกรรม

- จัดทำ พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือ
  เบื้องต้นทางเภสัชกรรม จัดทำบัญชียา
  โรงพยาบาลแนวทางการให้บริการ
  ทางบริบาลเภสัชกรรมในสำนักวิชา
  ทันตแพทยศาสตร์

 2. ด้านการวางแผน
 - วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ
   ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ
   สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อให้
   การดำเนินงานเป็ฯไปตามเป้าหมาย
   และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
  - ประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง
    หน่วยงานภายในและภายนอก 
    เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
    ตามที่กำหนด

4. ด้านการบริการ

- ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับ
  งานเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ญาติ ทันตแพทย์
  และผู้เกี่ยวข้อง

- จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทาง
  เภสัชกรรม เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุน
  ภารกิจของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

- สอน ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางเภสัชกรรม
  แก่นักศึกษา บุคลากรนักเรียน ผู้ช่วยทันตแพทย์

 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1

วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดี

- สามารถทำงานนอกเวลาปกติได้

- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ที่เหมาะสม
  กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่กำหนดหรือมีประสบการณ์
  ด้านระบบยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

             2. การสมัครสอบคัดเลือก

                         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมง  ไม่เว้น
                วันหยุดราชาการ  ตามขั้นตอนดังนี้
                   2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์
                          hr.mfu.ac.th/jobmfu
                   2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่
                   2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อกรอกใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
                   2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน 
                   2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 
                   2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงาน
                         ออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร, กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้ง
                         ให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง 
                 

             3. หลักฐานการสมัคร

                   3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้ว
                         ไม่เกิน 6 เดือน  และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 1 รูป
                   3.2 สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
                   3.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่า สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
                         กระบวนการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
                         โดยมีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
                   3.4 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ และ
                         สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
                   3.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
                   3.6 หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครตามข้อ 1
                         กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
                        * ผู้สมัครต้องการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องแนบไฟล์
                หลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลังจากที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นผู้มี
                สิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว  หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์
                การเข้าสอบสัมภาษณ์
                        * ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง หาก
                ปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
                สอบแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการ
                บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้  
                        * สำหรับพนักงานที่บรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในส่วนการเงินและบัญชี ส่วนพัสดุ
                หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุโดยตรง จะต้องทำสัญญาค้ำประกัน
               ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยด้วย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
                       * ในวันสอบข้อเขียน  ให้ผู้สมัครสอบเตรียมเงินจำนวน 100 บาท มาชำระค่าสมัครสอบ
                พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงในวันดังกล่าวด้วย
 

             4. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

                   ขั้นตอนที่ 1     มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ
                   ตรงกับตำแหน่งที่กำหนดและมีหลักฐานการสมัครครบตามประกาศเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัย
                   สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และจะประกาศรายชื่อ
                   ผู้มีสิทธิ์สอบตามขั้นตอนที่ 2
                   ขั้นตอนที่ 2     มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 มาทำการทดสอบ ข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติและ/หรือสอบสัมภาษณ์
                  
                   ทดสอบข้อเขียน
                   ความรู้ความสามารถทั่วไป

                       -    ความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
                            และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
                       -    ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
                   ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
                       -    ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
                  ทดสอบปฏิบัติ
                       -    ทดสอบทักษะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ปฏิบัติ
                  ขั้นตอนที่ 3     สอบสัมภาษณ์        ประเมินความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง
 

              5. กำหนดการดำเนินการคัดเลือก

วัน/เดือน/ปี การดำเนินงาน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครและจะติดต่อเรียก
ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์
เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
  (กำหนดการต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
* ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนการเจ้าหน้าที่  โทร. 0-5391-6020
หรือ hr.mfu.ac.th/jobmfu
 
 
             ประกาศ  ณ วันที่ 12 มกราคม 2566 
 

 

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล   อึ้งวณิชยพันธ์
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 email : webmaster@mfu.ac.th
 
 

 

  • 4233